KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych  

Administratorem można się skontaktować poprzez adres e- mail: serwis-pl@shapersgroup.com, lub

telefonicznie pod numerem 52 320 0 900 lub pisemnie:

Shapers’ Polska Sp. z o.o., 85-503 Bydgoszcz, ul. Rynkowska 9

 1. Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • realizacji usług z zakresu serwisu form wtryskowych i narzędzi;
 • informacyjnych o ofercie serwisowej Shapers’ Polska Sp. z o.o.;
 • zarządzania relacjami i w celach marketingowych;
 • kontaktowych;
 • windykacji należności;
 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych;
 • przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
 • zapisywania danych w plikach Cookies i ewentualnych podobnych technologiach;

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych wynikający z ustaw nakładających obowiązek realizacji konkretnego zadania, a także wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane mogą być także przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także mogą być przetwarzane na podstawie zgody.

Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji zadania.

 1. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez niezbędny okres realizacji wskazanych wyżej celóww danego zlecenia oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności: w zakresie realizacji zawartej przez Panią/ Pana z Shapers’ Polska umowy do czasu zakończenia

jej realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, lecz nie dłużej niż

lat 5 (słownie: pięć) od zakończenia realizacji umowy o świadczenie usług serwisowych.

 1. Źródła danych

Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji państwowej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.

 1. Kategorie odnośnych danych

Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko oraz adres, a także inne dane osobowe niezbędne do realizacji ww. zadań.